14. 12. 2018

FACEBOOK NAGRADNA IGRA »VESELI DECEMBER V LIPICI«

PRAVILA FACEBOOK NAGRADNE IGRE »VESELI DECEMBER V LIPICI«

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “Veseli december v Lipici” (v nadaljevanju: nagradna igra) je HOLDING Kobilarna Lipica, d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana. Nagradna igra ni pod domeno družbenega omrežja Facebook. Facebook nagradne igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 14. 12. 2018 (od trenutka objave na Facebooku) do vključno 10:00 ure na dan 19. 12. 2018, v družabnem omrežju Facebook, na uradni Facebook strani Kobilarne Lipica (https://www.facebook.com/KobilarnaLipica.LipicaStudFarm/).

Namen nagradne igre je spodbujanje komunikacije uporabnikov družabnega omrežja Facebook z organizatorjem in grajenje odnosov z njimi.

Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki omrežja, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so starejši od 12 let.  S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s pravili in splošnimi pogoji sodelovanja.

V igri ne smejo sodelovati zaposleni in sodelavci organizatorjev nagradne igre, in sicer ne glede na obliko zaposlitve. Enako velja za njihove ožje družinske člane (zakonec oziroma oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

Način sodelovanja

Oseba, ki želi sodelovati v posameznem krogu nagradnih iger, mora izpolnjevati zgoraj navedene pogoje in v času trajanja nagradne igre uspešno opraviti nalogo, ki je opredeljena v navodilih v Facebook objavi: odgovoriti na nagradno vprašanje. Vsak posameznik lahko z enim Facebook profilom večkrat objavi odgovor, a kljub temu je lahko njegov komentar lahko izbran le enkrat.

Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vse komentarje, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oz. kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.

Nagradni sklad

Organizator bo izžrebal 5 nagrajencev, ki prejmejo nagrado. V žreb bodo vključeni avtorji vseh komentarjev, ki so pravilno odgovorili na zastavljeno nagradno vprašanje v času trajanja nagradne igre.

Nagradni sklad obsega: 5x nagrada “MY FIRST TRAIN – COUNTRY TRIP”.

Potek nagradnega žrebanja

Žrebanje bo potekalo 19. 12. 2018 ob 12:00 uri v Kobilarni Lipica v prisotnosti tričlanske komisije, z avtomatskim računalniškim žrebom. Žrebanje bo potekalo na sledeči način: izžrebanih bo 5 oseb, ki so pravilno odgovorile na zastavljeno nagradno vprašanje.

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek javnega Facebook sporočila in Facebook zasebnega sporočila najkasneje 19. 12. 2018 do 17:00 ure. Avtor nagrajenega komentarja mora sporočiti svoje osebne podatke: ime, priimek in naslov bivališča. Če nagrajenec ne bo poslal popolnih podatkov, organizator nagrade ne bo mogel izročiti. Nagrade niso zamenljive za denarno protivrednost ali za druge izdelke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, na naslov, ki ga bo sporočil.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate ni mogoča. Organizator ne odgovarja za napačno navedene kontaktne podatke.

Vsak udeleženec v nagradni igri sme prejeti le eno nagrado, razen v primeru iz naslednjega odstavka.

V primeru, da bo v nagradni igri sodelovalo manj oseb kot je predvideno število nagrad, bo po končanem žrebanju preostali nagradni fond, na podlagi določb, kot izhajajo iz teh pravil, razdeljen s ponovnim žrebanjem iz že izžrebanih prijav. V tem primeru posameznik torej lahko prejme več kot eno nagrado.

O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki mora vsebovati kraj in čas žrebanja, skupno število prejetih pravilnih odgovorov, imena in priimke komisije, način žrebanja nagrajencev, ime, priimek in naslov posameznih nagrajencev ter naziv nagrade. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

V kolikor nagrajenec do 12:00 na dan 21. 12. 2018, ne odgovori na poziv organizatorja, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. Nagrajenec v tem primeru nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator bo v tem primeru izrežbal nadomestnega nagrajenca.

Organizator ne prevzame nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se posamezni sodelujoči s prijavo k nagradni igri izrecno strinja. Organizator ne odgovarja za nobene napake na nagradah.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro oziroma uradno pooblaščeni osebi. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovo moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob izrabi nagrad, se pravi eventualnih poškodb, zdravstvenih zapletov ali tatvin pri izrabi nagrad.

Varstvo podatkov

S prijavo v nagradno igro sodelujoči v nagradni igri izrecno soglaša, da organizator do preklica sodelujočega zbira, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in nagrajenih, za namene izvedbe te nagradne igre, obveščanja o nagradni igri, kot tudi v marketinške namene, pri čemer se organizator zavezuje z omenjenimi podatki ravnati v skladu z zakonodajo, kot to ureja varstvo osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi nagradne igre.

Končne določbe

Sodelujoči v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša.

Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre na ogled na uradnem Facebook profilu Kobilarne Lipica in spletni strani Kobilarne Lipica (www.lipica.org).

Organizator si pridružuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.lipica.org.

Za vse morebitne spore, iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kopru.

Organizator:

HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana.