Razvoj in dvig kakovosti turističnih storitev in povezovanje tipičnih izdelkov in pridelkov Krasa in Brkinov v turistično ponudbo destinacije

OSNOVNI PODATKI O OPERACIJI:


AKRONIM OPERACIJE:

Krasnost Krasa in Brkinov

VLAGATELJ:

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana (Zavod ŠTIP) - N

PARTNERJI:

Občina Sežana, partner 1

Občina Hrpelje Kozina, partner 2

Občina Divača, partner 3

Javni zavod komenski Kras, partner 4

Kobilarna Lipica, partner 5

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, partner 6

Območna obrtna zbornica Sežana, partner 7

Razvojni center Divača, partner 8

CILJI AKTIVNOSTI:

Cilj operacije je usmeriti razvoj turizma na destinaciji v turizem z večjo dodatno vrednostjo in dvig konkurenčne prednosti lokalnega gospodarstva z enotno in jasno zastavljeno vizijo ter povezanimi ponudniki. Kar pomeni dolgoročno sodelovanje in povezovanje akterjev v učinkovita partnerstva, enotno valorizacijo ter skupno promocijo Krasa in Brkinov za skupno trženje. V redno turistično ponudbo destinacije pa bodo vključeni tudi lokalni dogodki. Na takšen način želimo okrepiti gospodarski pomen turističnih dejavnosti, ki so vezane tudi na specifičnost kraške zemlje, s čimer bomo dosegli večjo pozornost javnosti do kmetijstva in vzdrževanja celotnega ozemlja. 

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

V okviru operacije pričakujemo:

- Razvoj turizma z večjo dodatno vrednostjo in dvig konkurenčne prednosti lokalnega gospodarstva

- Enotno in jasno zastavljeno vizijo razvoja turizma ter povezane ponudnike

- Učinkovito partnerstvo, enotno valorizacijo ter skupno promocijo Krasa in Brkinov

- V redno turistično ponudbo destinacije vključene lokalne dogodke

- Okrepitev gospodarskega pomena turističnih dejavnosti, ki so vezane tudi na specifičnost kraške zemlje, ter posledični doseg večje pozornosti javnosti do kmetijstva in vzdrževanja celotnega ozemlja.

- Večja ozaveščenost lokalnega okolja o pomenu varovanja narave in okolja

- Večja prepoznavnost lokalnih dobrot.

Več informacij: