Rejski program

Kobilarna Lipica je v skladu z Zakonom o živinoreji in podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje konjereje v letu 2010 pripravila dopolnitve rejskega programa za pasmo lipicanski konj in obnovila status priznan rejske organizacije Kobilarna Lipica, ki vodi izvorno rodovniško knjigo.

Z odločbo MKGP z dne 13.12.2010 je bil potrjen dopolnjen rejski program za lipicanca, katerega bistvena sprememba jev tem, da je vanj vključena celotna populacija lipicancev v Sloveniji, rodovniška knjiga pa se po tem programu vodi v dveh glavnih delih – prvem za KL in drugem za ZRLS. Z isto odločbo je bil KL ponovno potrjen status priznane rejske organizacije, ki vodi izvorno rodovniško knjigo za pasmo lipicanski konj za nadaljnje pet-letno obdobje (od 01.01.2011 do 31.12.2015). 

Z odločbo MKGP z dne 17.12.2010 je bil rejski program za pasmo lipicanski konj uvrščen v skupni temeljni rejski program na področju konjereje (za enako obdobje), z odločbo ministra za kmetijstvo z dne 20.12.2010 pa je bila Kobilarni Lipica podeljena še koncesija za opravljanje javne službe strokovnih nalog v živinoreji na področju konjereje.