Lipica, 10. 8. 2015

Ali je lahko Kobilarna Lipica ob evropska sredstva in s tem tudi ob lipicanca?

Javni zavod Kobilarna Lipica je sredi izvedbe največje investicije v zadnjih 40 letih, še več, gre za eno največjih investicij v Evropi v državne kobilarne. Z zagotovljenimi sredstvi, ki sta jih Kobilarni Lipica namenila Ministrstvo za gospodarstvo, tehnologijo in razvoj iz strukturnih skladov EU in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se izvaja obširna obnova kulturnega spomenika nacionalnega pomena, katere namen je ohranitev in razvoj Kobilarne Lipica za prihodnje rodove.

Z obnovo snovne kulturne dediščine bo Republika Slovenija med drugim zaščitila tudi javni in nacionalni interes v Evropski uniji. Republika Avstrija, v kateri se nahaja ena izmed kobilarn lipicanca, je s postopki na UNESCU pričela proces zaščite lipicanca in aktivnosti, povezanih z rejo in vzrejo le tega, kot nesnovne kulturne dediščine Republike Avstrije.

V primeru, da bo Republika Avstrija prepričala pristojne na UNESCU, da bolje ravna s svojo snovno kulturno dediščino kot Republika Slovenija, bo to lahko eden izmed pomembnih argumentov Republike Avstrije proti Republiki Sloveniji. Ravno propadanje vitalne infrastrukture, ki posredno in neposredno vpliva na rejo, predstavitev ter ohranjanje avtonomne pasme lipicanec, lahko pripomore k zmagi Republike Avstrije v večletnem boju za priznanje izvorne kobilarne lipicanca.

Če bo Republika Avstrija uspešna pri pridobitvi statusa izvorne reje lipicanca, bo Republika Slovenija izgubila primat pri reji in vzreji lipicanca, kar predstavlja neprecenljivo škodo za Republiko Slovenijo. Ne nazadnje lipicanec nosi ime po Lipici, od koder dejansko izvira.

Menimo, da je projekt prenove Kobilarne Lipica nacionalnega pomena, istočasno pa prelomna točka v 435-letnici obstoja lipicanca v Lipici. Zato je uspešna izvedba projekta nujna za obstoj in nadaljnji razvoj Kobilarne Lipica in lipicanca. Zaradi nujnega črpanja evropskih sredstev, ki so vezana na finančno perspektivno 2007-2013, ki se zaključuje jeseni 2015, je kakršnokoli zavlačevanje nesprejemljivo. Zato je bilo presenečenje ob vložitvi zahteve za revizijo s strani neizbranega izvajalca na, za Kobilarno Lipica najvažnejšega dela investicije, toliko večje, saj so bili brez napak do sedaj izpeljani že trije sklopi, ki se uspešno izvajajo in bodo končani v zahtevanih rokih.

Kobilarna Lipica je v pred revizijskem postopku kot neutemeljeno zavrnila zahtevo za revizijo neizbranega ponudnika, ki pa pri svoji zahtevi vztraja, ne glede na dejstvo, da bo to pomenilo izgubo evropskih sredstev, saj zaradi zakonsko določenega postopka revizije, katerikoli izvajalec del ne bo uspel končati v zahtevnih rokih.

Ob tej priložnosti je v.d. direktorja Kobilarne Lipica, dr. Boštjan Bizjak, izjavil: »Želimo si, da se na hrbtih lipicancev ne bi merile moči in spretnosti vpletenih, saj to lahko resno ogrozi nacionalni interes in povzroči nepopravljivo škodo Kobilarne Lipica in lipicancu ter ugledu Kobilarne Lipica v svetu!«

 

Osnovne informacije o projektu:

1.            Projekt ime, naziv: Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica Faza III.

2.            Investicijski sklop obsega:

•         Obnova graščine

•         Obnova muzeja kulinarike

•         Obnova muzeja kočij

•         Obnova kraške hiše

•         Revitalizacija kulturne krajine (14 posegov)

a.       Obnove kalov, ledenic, trgov, terasastih vrtov, prometne infrastrukture, vodnega zbiralnika, treh drevoredov, postavitev drevesnega fonda, obnova urbane opreme (označevalne table, klopce, koši za smeti, …)….

•         Javna razsvetljava in optika

•         Izgradnja čistilne naprave in komunalnih vodov

3.            Vrednost: 5.6 MIO EUR

 

Dodatne informacije:

Dr. Boštjan Bizjak, v. d. direktorja Kobilarne Lipica

Tel: 05 7391 706,  Fax:  05 7391 730,  e-pošta: pr@lipica.org