Razpisi in objave

Javni razpis za delovno mesto direktorja/- ice družbe HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o., objavljen 2. 7. 2019

Nadzorni svet družbe HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o., na podlagi določil Zakona o Kobilarni Lipica – 1 (Uradni list RS – 6/2018) in Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, družba HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o.,

Objavlja razpis za delovno mesto direktorja/- ice

družbe HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o.,


1.      1. Splošni pogoji:

Kandidati/- ke za direktorja/- ico družbe morajo poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o gospodarskih družbah in Zakonu o delovnih razmerjih, izpolnjevati še naslednje pogoje:

·       odlikujeta jih osebna integriteta in poslovna etičnost,

·       imajo specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja), magistrsko izobrazbo oziroma najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,

·       imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih položajih in izkazujejo pri svojem delu dobre primerljive rezultate,

·       ustrezne organizacijske in upravljavske sposobnosti,

·       aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,

·       aktivno znanje najmanj enega tujega jezika (angleščina, nemščina, francoščina ali italijanščina)

·       niso bili/e obsojeni/e zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,

·       niso poklicni/e funkcionarji/ke,

·       niso funkcionarji/ke v organih političnih strank.

Šteje se, da ima kandidat/ka ustrezno raven znanja slovenskega jezika, če je zahtevano raven izobrazbe dosegel/la na slovenski šoli. Za slovenske se štejejo tiste šole v Republiki Sloveniji ali v tujini, ki svoj izobraževalni oziroma študijski program (predavanja, vaje, izpite ipd.) izvajajo v slovenskem učnem jeziku ali dvojezično (s slovenščino), in šole v Republiki Sloveniji, v katerih se slovenščina poučuje kot jezik okolja v predpisanem obsegu učnega predmeta. Če šola izvaja svoj program vzporedno v slovenskem in v tujem jeziku, se ustrezna raven potrebnega znanja slovenščine prizna osebam, ki so na tej šoli obiskovale in končale program, izvajan v slovenskem jeziku.

Višja raven znanja tujega jezika (angleščina, nemščina, francoščina ali italijanščina) se dokazuje s potrdilom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat/ka šolal/a v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe –osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel/a VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal/a dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil/a izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.

Posebni pogoji:

Kandidati/- ke morajo k prijavi predložiti strategijo razvoja Holdinga Kobilarna Lipica d.o.o. in naslednja dokazila:

·       izjavo o izpolnjevanju pogoja pridobljene izobrazbe s potrdilom o zahtevani izobrazbi, iz katerega morajo biti razvidni vrsta študijskega programa, smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

·       izjavo o aktivnem znanju slovenskega jezika z dokazilom (znanje se izkazuje s potrdilom o pridobljeni univerzitetni izobrazbi ali izobrazbi, pridobljeni po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na slovenski šoli, ali s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji);

·       izjavo o aktivnem znanju ustreznega tujega jezika (angleščina, nemščina, francoščina ali italijanščina), iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo znanje pridobljeno, s potrdilom o opravljenem znanju tujega jezika na višji ravni;

·       izjavo o izpolnjevanju pogojev vodstvenih delovnih izkušenj v zahtevanem trajanju ter opis delovnih izkušenj z navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat/ka opravljal/a delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela;

·       izjavo o izpolnjevanju pogojev, da niso bili/e obsojeni/e zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;

·       življenjepis v Europassu.

Direktor/- ica družbe je imenovana za petletni mandat in je po izteku lahko ponovno imenovan/-a.

Direktorja/- ico družbe imenju nadzorni svet družbe HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o.. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema družba HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako »Za nadzorni svet - razpis - ne odpiraj«. Prijave morajo prispeti na navedeni naslov do 15. 7. 2019 do 12. ure.

Prijavljeni kandidati/- ke bodo o imenovanju direktorja/- ice obveščeni v osmih dneh po imenovanju na seji nadzornega sveta družbe HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o.

                                                                                                                     

                                                                                                                      Nadzorni svet družbe

                                                                                                                      Predsednik nadzornega sveta

                                                                                                                      Marko Drofenik