horse
Dnevni urnik
datum
09:00
Odpiranje Kobilarne
09:30
Spust kobil na pašo
10:00
 Vodeni ogled
12:00
 Vodeni ogled
13:00
Stik s konjem
13:30
Delavnica s poniji
14:00
 Vodeni ogled
16:00
Vodeni ogled
17:00
Zapiranje kobilarne
18:00
Povratek kobil s paše
arrow
Kobile se predvidoma vračajo okoli 18. ure, vendar to ni zagotovljeno.
Dnevni urnik
close

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: HOLDING KOBILARNA LIPICA, d. o. o.
Odgovorna uradna oseba: mag. Tatjana Vošinek Pucer
Datum prve objave kataloga: 13. december 2006
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.lipica.org
Druge oblike kataloga: tiskana oblika je dostopna na sedežu družbe.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.1. Splošni podatki o organu

Naziv: Holding Kobilarna Lipica, d.o.o.
Naslov: Lipica 5, 6210 Sežana.
Telefon: 05 739 1706
Elektronski naslov: tajnistvo@lipica.org
Matična številka: 5025311
Identifikacijska številka za DDV: SI72828013
Transakcijski račun odprt pri Delavski hranilnici d. d., s številko SI 56 6100-0001-9721-320

 

2.2. Kratek opis delovnega področja

HOLDING KOBILARNA LIPICA, d. o. o. opravlja naloge v skladu z Zakonom o Kobilarni Lipica-1.

2.3. Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
    2.3.1. Skupne službe
 • Splošno kadrovska služba,
 • Služba za finance, računovodstvo in nabavo
 • Služba za trženje in prodajo
 • Služba za investicije in vzdrževanje
    2.3.2. Kobilarna:
 • Konjereja
 • Konjeništvo
    2.3.3. Kulturna dediščina
    2.3.4. Turizem
 • Recepcija in namestitev
 • Kuhinja in strežba
 • Športni center
2.4. Organigram organa
2.5. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Mag. Tatjana Vošinek Pucer, direktorica
Lipica 5
6210 Sežana
T: (0)5 739 1706
E: tajnistvo@lipica.org

2.6. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
 • Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 ReNPK14-17 (Uradni list RS, št. 99/13),
 • Zakon o Kobilarni Lipica, ZKL (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 33/07 – Odl. US, 19/14, 38/16),
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine, ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – Odl. US, 90/12, 111/13, 32/16),
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO-1, 7/07 – Odl. US, 53/07, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US, 111/13),
 • Zakon o zavodih, ZZ (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
 • Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, ZSNNPK (Uradni list RS, št. 24/98, 108/02, 77/08),
 • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12),
 • Uredba o geografski označbi Lipicanec (Uradni list RS, št. 4/99),
 • Uredba o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica (Uradni list RS, št. 58/14),
 • Sklep o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica (Uradni list RS, št. 1/08).

 

ZKL – Meja zavarovanega območja Lipica.pdf
2.7. Sponzorske pogodbe
2.8. Avtorske pogodbe
2.9. Svetovalne in druge intelektualne storitve
2.10. Prihodki članov poslovodstva in nadzornega sveta
2.11. Odvisna družba Kobilarna Lipica d.o.o.
   2.11.1. Sponzorske pogodbe
   2.11.2. Svetovalne in druge intelektualne storitve
   2.11.3. Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja
 • Rodovniška knjiga Kobilarne Lipica
 • Rodovniška knjiga za Združenje rejcev lipicancev Slovenija

 

3. Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Postopek dostopa natančno določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.
Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, za vložitev prek elektronskega naslova pa se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Elektronska pošta se šteje za ustno zahtevo, razen v primeru, ko zahteva vsebuje elektronski podpis. Za ustno se šteje tudi zahteva, podana po telefonu.
Prosilec ima pravico dobiti od Kobilarne Lipica informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis.
Vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije pa se zaračuna v skladu z Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja.
Na pravno varstvo, ki ga predpisuje zakon, se lahko prosilec sklicuje samo, če je podal pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.
Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja v HOLDINGU KOBILARNA LIPICA, d. o. o. je direktor družbe.
Zaprosilo za dostop do informacij javnega značaja lahko prosilci pošljejo na naslov: HOLDING KOBILARNA LIPICA, d. o. o., Lipica 5, 6210 Sežana.

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Kobilarne Lipica. Za dostop je potreben internetni brskalnik.

Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je mogoč na sedežu uprave HOLDINGA KOBILARNA LIPICA, d. o. o. od ponedeljka do petka v času od 8.30. do 15.30. ure.

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
5. Končni predlog načrta prostorskih ureditev

Uredba o načrtu prostorskih ureditev za območje Kobilarne Lipica – I. del (Ur.l. RS št. 76/2008), 

Dostop

 

Nadzorni svet

Člani Nadzornega sveta HOLDINGA KOBILARNA LIPICA, d.o.o. so:

 • dr.  Mitja Blaganje (predsednik),
 • g. Aleš Bucik,
 • g. Jernej Bortolato,
 • g. Bogdan Česnik.

 

 

Skip to content